Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is ZLiCK gevestigd te Nagele, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61840238.

ZLiCK hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. ZLiCK draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij deze gegevens bewaren en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.zlick.nl en de diensten die ZLiCK aanbiedt.

Cookies
Indien er op onze website cookies worden gebruikt, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u (in dat geval) onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Welke gegevens worden bewaard?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard als u gebruik maakt van de aangeboden diensten of contact met ons opneemt.
We bewaren alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Persoonsgegevens
ZLiCK gebruikt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die van de diensten gebruik maken en/of offerte hiervoor hebben aangevraagd.

Inloggegevens
Inloggegevens die nodig zijn voor het aanmaken en onderhouden van websites en e-mailaccounts worden door ZLiCK opgeslagen.

Waarom bewaart ZLiCK (persoonlijke) gegevens?
We bewaren en verwerken (persoonlijke) gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en uw persoonlijke account te beheren. Soms zullen we persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of de privacyverklaring. Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen. 

Hoe beschermen wij uw (persoonlijke) gegevens?
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) Inloggegevens worden bewaard in een digitale kluis met zware versleuteling en zijn slechts voor ZLiCK toegankelijk. De door u verstrekte gegevens worden nooit met derden gedeeld. Er worden geen gegevens fysiek (op papier) opgeslagen.

Hoe kan ik mijn (persoonlijke) gegevens inzien, veranderen of verwijderen?
Wilt u uw gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen, neem dan contact op. Stuur een e-mail naar contact@zlick.nl

Bewaartermijn
Voor uw gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

  • Contactgegevens: maximaal 1 jaar na contact, indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Gegevens welke inzake de belastingen bewaard dienen te worden: de door de belastingdienst verplichte termijn verhoogd met 2 jaar.
  • Inloggegevens: tot het moment dat u opdracht geeft deze te verwijderen.

Links
Op deze website kunnen links naar andere websites staan. ZLiCK is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Lees altijd de privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Indien nodig, wordt deze privacyverklaring bijgewerkt. Als dit een grote verandering betreft, wordt u hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e mail sturen naar contact@zlick.nl